Prayer Gathering for Shalom

 
Wednesday, October 31, 2018